• تلفن :3 - 36657200 - 051
  • info@irankartoos.com : ایمیل

بازدید مشترک بازرگانان هیئت اتاق اصناف افغانستان و ایران

بازدید مشترک بازرگانان هیئت اتاق اصناف افغانستان و ایران از شرکت ایران کارتوس مشهد

" ایران کارتوس گرمابخش زندگی "

@irankartoos

www.irankartoos.com

05136657200

مشهد- نبش آزادی 89-کارخانه ایران کارتوسآرشیو اخبارBack to Top