• تلفن :3 - 36657200 - 051
  • info@irankartoos.com : ایمیل

🔥🔥🔥آموزش نصب سیستم اعلام حریق

🔥🔥🔥آموزش نصب سیستم اعلام حریق

به طور كلي طراحي، اجراء و بهره برداري از سيستم اعلام حريق به دو منظور حفاظت از جان افراد و اموال صورت مي گيرد. بر اساس مقررات ملي ساختمان مبحث ۱۳ و مقررات سازمان آتش نشاني، سيستم هاي اعلام حريق بطور كلي به دو دسته تقسيم مي شوند.

۱) سيستم هاي دستي:

در اين سيستم ها براي اعلام تنها از شستي هاي اعلام حريق استفاده مي شود.

۲) سيستم هاي اتوماتيك:

۱- متعارف

۲- آدرس پذير

۳- هوشمند

الف) نوع دستي فقط براي ساختمانهاي تا چهار طبقه كه فاقد آسانسور مي باشد استفاده مي شود.

ب) براي كليه ساختمانهاي بالاتر از چهار طبقه كه داراي آسانسور مي باشند نصب سيستم اعلام حريق اتوماتيك اجباري است.

پ) براي كليه مكانهاي عمومي- تجاري- فرهنگي- آموزشي- و… نصب سيستم اعلام حريق اتوماتيك اجباري است.

رتبه بندي سيستم ها:

دستي: فقط استفاده از اعلام حريق

اتوماتيك: دستي+ تشخيص اتوماتيك تنها براي فضاها با خطر بالاي حريق

دستي + تشخيص اتوماتيك مسيرهاي فرار

دستي + تشخيص اتوماتيك مسيرهاي فرار و اتاقهاي منتهي به مسيرهاي فرار

دستي + تشخيص اتوماتيك فضاهاي با خطر بالاي حريق و فضاهاي خواب

دستي + تشخيص اتوماتيك كليه فضاها

منطقه بندي:

سهولت، سرعت و دقت در تشخيص و تعيين محل وقوع حريق به ويژه در ساختمانهاي بزرگ، لزوم تقسيم بندي ساختمان به مناطق كوچكتر و مجزا را بوجود مي آورد.

در ساختمانهاي متعارف معمولاً هر طبقه را به عنوان يك منطقه حفاظتي يا zone در نظر مي گيريم.

در ساختمانهاي بزرگ كه طبقات مساحت بالاي دارند يك طبقه ميتوان به چند طبقه حفاظتي تقسيم شود.

هشدار كاذب:

يكي از مشكلات سيستم هاي اتوماتيك اعلام حريق ارسال هشدار اشتباه و نادرست است كه در صورت تكرار اعتماد به اين سيستم را كاهش مي دهد.

پيامهاي خطا را ميتوان در پنج گروه طبقه بندي كرد:

۱- هشدارهاي خطا ناشي از انجام كارهاي مانند پخت و پز، دود سيگار، دود اگزوز اتومبيلها، گرد و غبار

۲- هشدارهاي ناشي از بروز عيب در شبكه

۳- هشدارهاي خطا ناشي از اقدامات معرضانه مانند شكستن شيشه هاي شستي اعلام حريق

۴- هشدارهاي خطا ناشناخته كه در هيچ كدام از دسته هاي بالا نميتوان قرار داد

در سيستم هاي متعارف با ۴۰ وتكتور يا كمتر ارسال دو پيام خطا در سال طبيعي و معمولي تلقي مي شود.

انواع سيستم هاي اعلام حريق اتوماتيك:

۱- سيستم هاي متعارف

۲- سيستم هاي آدرس پذير

۳- سيستم هاي هوشمند

🔥ایران کارتوس گرمابخش زندگی

@irankartoosآرشیو مقالاتBack to Top