• تلفن :3 - 36657200 - 051
  • info@irankartoos.com : ایمیل

🔥🔥🔥(واحدهای اندازه گیری دما) Units of Tem Measurement

🔥🔥🔥(واحدهای اندازه گیری دما) Units of Tem Measurement واحد ها واحد های اندازه گیری دما چیست؟ سه واحد اندازه گیری دما وجود دارد: 1 – واحد سلسیوس / سانتی گراد 2 – واحد فارنهایت 3 – کلوین واحد سانتیگراد چگونه است؟ در واحد سانتیگراد، نقطه انجماد (یخ بستن) آب صفر است و نقطه جوش آن 100 می باشد. پس نقطه انجماد تا نقطه جوش به 100 قسمت یا درجه تقسیم شده است و چون صد به زبان های لاتین سانت گفته می شود، آن را سانتی گراد (به معنی صد درجه ای) نامیده اند و از طرفی مبتکر این نوع واحد، دانشمندی سوئدی به نام سلسیوس بوده است، از این رو، آن را سلسیوس نیز نامگذاری کرده اند. این نوع واحد را، اروپاییان و امریکاییان بیشتر برای کارهای علمی به کار می برند و آن را با حرف C نشان می دهند که نمایانگر کلمه Centigrade / Celsius می باشد. واحد فارنهایت چگونه است؟ در واحد فارنهایت، نقطه انجماد / یخ بستن آب 32 است و نقطه جوش آن 212 می باشد. پس نقطه انجماد تا نقطه جوش به 180 قسمت یا درجه تقسیم شده است. مبتکر آن، دانشمندی آلمانی به نام فارنهایت بوده است. این نوع واحد، بیشتر در کشور ایالات متحده امریکا به کار گرفته می شود و آن را با حرف F نشان می دهند که نمایانگر کلمهFahrenheit می باشد. واحد کلوین چگونه است؟ واحد کلوین نخستین واحد واحد اندازه گیری دما در فیزیک بوده است. صفر واحد کلوین برابر منهای 15/273 درجه سانتیگراد و منهای 67/459 درجه فارنهایت می باشد. برابری اندازه های های اندازه گیری دما به یکدیگر چگونه واحدهای اندازه گیری دما را می توان به یکدیگر تبدیل کرد. 1 – برای تبدیل اندازه دما از واحد فارنهایت به سانتیگراد، عدد 32 از اندازه فارنهایت تفریق کرده و سپس باقیمانده آن بر عدد 1/8 تقسیم شود. مانند 1: دمای 212 فارنهایت که می شود F 212 – 32 = 180 180 ÷ 1/8 = 100 C یعنی 212 درجه فارنهایت برابر 100 درجه سانتیگراد می باشد. 2 – برای تبدیل اندازه دما از واحد سانتیگراد به فارنهایت، عدد 8 /1 را در اندازه سانتیگراد ضرب کرده و سپس حاصل آن با عدد 32 جمع شود. مانند 1: دمای 37 سانتیگراد که می شود: C 37 × 1/8 = 66/6 66/6 + 32 = 98/6 F یعنی دمای 37 درجه سانتیگراد برابر 6 /98 درجه فارنهایت می باشد. 🔥ایران کارتوس گرمابخش زندگی

@irankartoosآرشیو مقالاتBack to Top