• تلفن :3 - 36657200 - 051
  • info@irankartoos.com : ایمیل

پیامهاي آموزشی مربوط به چهارشنبه سوري

☡هشدار جدی☡
در کنار علمک گاز هرگز آتش نیفروزید
☎️ شماره تلفن پُست امداد گاز= 194
☎️ شماره تلفن آتشنشانی = 125
☎️ شماره تلفن اورژانس = 115
www.irankartoos.com
🔥ایران کارتوس گرمابخش زندگی
@irankartoos

پیامهاي آموزشی مربوط به چهارشنبه سوري:
پیام هاي آموزشی زیر جهت استفاده در بروشورها و تراکت هاي تبلیغاتی و همچنین بعنوان
زیرنویس در برنامه هاي صدا و سیماي جمهوري اسلامی و ... تهیه شده است:
-مواد سوختی و ترقه را در مقادیر کم یا انبوه هرکز در منزل نگه داري نکنیم
- به خاطرداشته باشید همواره استفاده نادرست و بی رویه از وسایل آتش بازي و روشن کردن آتش هاي بزرگ حوادث
ناگواري بدنبال دارد.
- از آتش زدن لاستیک، هیزم، کارتن خالی و امثال اینها چه در واحدهاي مسکونی و چه در معابر، کوچه و خیابان
خودداري نمائیم.
-کبریت و مواد آتش زا را از دسترس کودکان دور نگه داریم.
-به فرزندان خود درمورد خطرات بازي با آتش و مواد محترقه و منفجره آگاهی لازم را بدهیم.
- از پارك اتومبیل در کوچه ها و معابر تنگ خودداري کنیم چرا که آتش بازي در نزدیکی وسایط نقلیه که حامل بنزین و
مواد سوختی هستند در صورت کمترین نشت و حتی در شرایط عادي این وسایل را مبدل به بمبی می گرداند که چاشنی
انفجار آن کشیده شده است.
- مراقب اعمال و رفت و آمد فرزندان خود بوده و به آنها جهت پرهیز از آتش و ترقه بازي و ساخت مواد منفجره دستی
هشدار دهیم
- به صاحبان فروشگاههاي مواد شیمیایی و رنگ فروشیها توصیه می کنیم که از فروش هرگونه مواد آتش زا و مواد
شیمیایی به کودکان و نوجوانان خودداري نمایند.
- حتی الامکان درب محل هایی مثل انبارداري، زیرزمین، بالکن ، پشت بام و ... را که ممکن است فرزندتان ترقه ها و
مواد محترقه و منفجره را در این محل ها نگه داري نماید قفل نموده و از رفت و آمد فرزندان خود به این مکان ها
ممانعت کرده و این محل ها را روزانه مورد بررسی و تفحص قرار دهیم.
- در صورت روشن کردن آتش توصیه می گردد آتش در حجم کم باشد و از هیزم، کارتن خالی و امثالهم که داراي
شعله زیاد می باشند استفاده نشود.
-از ریختن مواد سریع الاشتعال مانند نفت، بنزین و ... بر روي آتش جدا خودداري کنیم
-از قراردادن ظروف تحت فشار از جمله کپسول ، اسپري ، حشره کش ها و ... بر روي آتش جدا خودداري کنیم
-از پرتاب فشفشه و موشک بر روي شاخه درخت ها، پشت بام و بالکن منازل خودداري کنیم
-وجود یک کپسول خاموش کننده آتش نشانی پودري در نزدیک محوطه آتش ضروري است.
- قبل از ترك محل، حتماً از خاموش بودن آتش مطمئن شده و توسط شیلنگ آب باقیمانده آن را کاملاً سرد نموده و
جمع آوري نمائیم.
- در موقع پریدن از روي آتش از البسه بزرگ و گشاد و از نوع آتش گیر استفاده نکرده و از تجمع در اینگونه محافل
خودداري کنیم.
- در صورت بروز هرگونه حریق و یا حادثه ضمن حفظ خونسردي در اسرع وقت با تلفن 125 با ستاد فرماندهی سازمان
آتش نشانی تماس گرفته و مراتب را با ذکر نوع حادثه و نشانی دقیق اطلاع دهیم.
شکل دیگري از پیام ها که می تواند جایگزین پیام هاي قبلی شده یا با آن تلفیق شود
- در شادي هاي فرزندان دلبندمان مشارکت کنیم تا همیشه نظاره گر گل خنده هاي شان باشیم
- با فرزندانمان در تهیه وسایل آتش بازي بی خطر و مفرح همراهی کنیم
- در تهیه وسایل آتشبازي بیخطر و مفرح فرزندانمان را همراهی کنیم و از نگهداري مواد محترقه، تهیه و ساخت وسایل
آتشبازي دستی توسط آن ها اکیدا جلوگیري نماییم.
- از نگهداري آن حتی به مقادیر بسیار کم در منازل ، زیرزمین ، محل کار و......... و از حمل مواد محترقه و آتش گیر و
انفجاري حتی به مقادیر بسیار کم در جیب لباس، کیف جداًً خودداري کنیم .
- از نگهداري مواد محترقه و وسایل آتش بازي (حتی وسایل و مواد استاندارد) در نزدیکی وسایل حرارتی و برقی
خودداري نماییم.
- کودکان و نوجوانان از اقشار آسیب پذیر هستند استفاده از این مواد توسط آنان خطرات جدي بهمراه داشته سلامت آنان
را به خطر انداخته و مرگ را به دنبال خواهد داشت.در صورت نگهداري حتی مواد آتش بازي کم خطر حتماً آن را در
جاي خشک و خنک نگهداري کنیم.
- بقایاي مواد آتش بازي را سریعاً جمع آوري نکنیم حتماً 15 تا 20 دقیقه صبر کرده بعد آن را جمع آوري کرده و در یک
سطل محتوي آب بریزیم و سپس دفع کنیم. حتی المقدور با ریختن مقداري خاك در زیر محل برپایی آتش، از آسیب
رساندن به سطح آسفالت معابر جلوگیري شود.
- پس از پایان مراسم در نظافت محله با کارگران شهرداري همکاري نماییم.
- درصورت داشتن مواد محترقه و انفجاري حتماً از آن در بیرون محوطه خانه دور از محل مسکونی و جائی که علف
هاي خشک و درختان موجود هستند استفاده کنیم.
- همیشه در مواقع آتش بازي جهت اطفاء حریق آب در دسترس باشد.
- مواد آتش بازي را از محل هائی که مطمئن هستند خریداري کنیم، این مواد را از دست فروش تهیه نکنیم.
- کودکان به هیچ عنوان شخصاٌ نباید از مواد آتش بازي و محترقه استفاده نمایند.
- مواد آتش بازي (منفجره و محترقه) را به طرف افراد دیگر پرت نکنیم.
-
- هیچگاه مواد آتش بازي (منفجره و محترقه) را در ظروف شیشه اي یا فلزي قرار نداده و استفاده نکنیم
زیرا در صورت انفجار ذرات آن به اطراف پرتاپ شده و سبب صدمات و خطرات جانی خواهد شد.
- از نزدیک شدن به موادي که براي انفجار یا احتراق آماده کرده اند دوري کنیم خطر از دست دادن عضوي از بدن و یا
مرگ را به همراه خواهد داشت. قطع عضو، ضایعه اي جبران ناپذیر است، با احتیاط و پرهیز از رفتارهاي پرخطر زندگی
را براي خود و دیگران تلخ نکنیم.
- هر ساله شاهد حوادث رقت آوري از جمله سوختگی هاي شدید، از دست دادن چشم و یا پاره شدن پرده گوش در
ایام چهارشنبه سوري هستیم این مواد را شوخی نگیریم زیرا با هستی خود بازي کرده ایم
- هیچگاه براي چاشنی از الکل در جهت آتش گیري مواد استفاده نشود.
- براي نگهداري از مواد منفجره و محترقه آن را بطور ایمن در یک جعبه و دور از سایر مواد آتش گیر و یا گرما و
الکتریسته و.... قرار دهیم.
- هیچگاه ماده محترقه و منفجره اي که یکبار استفاده شده است را مجدداً استفاده نکنیم.
- از آتش زدن لاستیک ، هیزم ، کارتن خالی و امثال آن چه در واحدهاي مسکونی و چه در معابر ، کوچه و خیابان و از
سوزاندن وسایل یا مواد غیرمتعارف مانند کپسول گاز، لاستیک و آمپول و استفاده از مواد آتش زا نظیر بنزین، الکل،
کاربیت و مانند آن جداً خودداري کنیم.
- حتی الامکان براي روشن کردن آتش از محل هاي تعیین شده توسط شهرداري منطقه استفاده نماییم.
- از برپایی آتش در معابر باریک و در نزدیکی پست هاي برق یا ایستگاه هاي تقلیل فشار گاز و پارکینگ هاي عمومی پرهیز
نماییم.
- از برپایی آتش هاي حجیم و غیرقابل مهار خودداري کنیم.
- نگهداري مواد محترقه غیر استاندارد از قبیل اکلیل و سرنج، زرنیخ و کلرات، ... غیر مجاز و برخلاف قانون بوده و می
تواند خسارات جبران ناپذیري براي خود و دیگران به همراه داشته باشد.
- با رعایت حقوق شهروندي از پرتاب نارنجک و مواد محترقه به ساختمان ها که موجب آسیب رساندن و بد منظر کردن
آنها و سیماي شهرمان می گردد، خودداري نماییم.
- پرتاب مواد آتش زا مانند فشفشه و موشک بروي درخت ها، بام و بالکن منازل از عوامل عمده بروز آتش سوزي است ،
شایسته است بطور جدي از انجام آن بپرهیزیم.
- صاحبان فروشگاههاي مواد شیمیائی و رنگ فروشی ها از فروش هرگونه مواد آتش زا و مواد شیمیائی به کودکان و
نوجوانان جداً خودداري نمایند.
- از ریختن مواد سریع الاشتعال مانند نفت ، بنزین و غیره بر روي مواد آتش گیر و همچنین از قرار دادن ظروف تحت
فشار از جمله کپسول ، اسپري، حشره کش ها و غیره بر روي آتش خودداري کنیم.
- حتی الامکان وجود یک کپسول خاموش کننده آتش پودري در نزدیک محوطه آتش ضروري است . از دسترسی به
کپسول اطفاء حریق و جعبه کمک هاي اولیه اطمینان حاصل نمایید.
- در صورت امکان یک رشته شیلنگ آب در نزدیکی محوطه آتش آماده گردد تا در صورت لزوم ، بتوان از آن استفاده
نمود.
- حتماً قبل از ترك محل از خاموش بودن آتش مطمئن شویم
- در صورت بروز هرگونه حریق و یا حادثه ضمن حفظ خونسردي در اسرع وقت با تلفن 125 (ستاد فرماندهی سازمان
آتش نشانی)و 115 (پایگاه اورژانس)تماس گرفته و مراتب را با ذکر نوع حادثه و نشانی دقیق اطلاع دهیم.
- در صورت بروز هرگونه حریق و یا حادثه ضمن حفظ خونسردي سریعا افراد مسن و کودکان و دیگر افراد را از محل
حریق به جاي امن انتقال دهیم، سپس سریعا با تلفن 125 آتش نشانی تماس گرفته و مراتب را با ذکر نشانی دقیق و نوع
حادثه به ستاد فرماندهی آتش نشانی اطلاع داده و در هنگام حضور آتش نشانان در محل حریق نهایت همکاري را با آنان
انجام دهیم.
- در صورت مواجهه با فردي که دچار سوختگی شده، ضمن حفظ خونسردي ورعایت اقدامات اولیه در سوختگی با
آتش ،مصدوم را هرچه سریعتر به مرکز بهداشتی، درمانی منتقل کنیم و یا در صورت شدید بودن مصدومیت با اورژانس
115 تماس بگیریم.
- زنان باردار بهتر است در این شب به جز موارد ضروري از منزل خارج نشوند چون شوك ناشی از انفجارهاي مواد
محترقه باعث سقط جنین می شود.

☡هشدار جدی☡
در کنار علمک گاز هرگز آتش نیفروزید
☎️ شماره تلفن پُست امداد گاز= 194
☎️ شماره تلفن آتشنشانی = 125
☎️ شماره تلفن اورژانس = 115
www.irankartoos.com
🔥ایران کارتوس گرمابخش زندگی
@irankartoosآرشیو اخبارBack to Top