• تلفن :3 - 36657200 - 051
  • info@irankartoos.com : ایمیل

امروز ایران به وسعت غیرت کرمانشاه عزادار است...

امروز حال ما خوب نیست
امروز بازوان ایران آسیب دیده
امروز پهلوان ایران درگیر با ویرانی است
امروز ایران درد می‌کشد

امروز ایران به وسعت غیرت کرمانشاه عزادار است...🖤🖤🖤🖤

شرکت تولیدی ایران کارتوس مشهدآرشیو اخبارBack to Top